นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัท ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าหรือบุคคลใดนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายเท่านั้น และนำไปใช้เพื่อ
 • เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
 • เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • เพื่อตอบข้อสงสัยของท่านซึ่งโดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลบางประการ
ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมื่อบริษัทได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยการสมัครหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำหรับให้บริษัทใช้ในการติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่บริษัทแล้ว บริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงของบริษัท

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจมีการจัดเก็บ

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์ หรือเบอร์โทรสาร ข้อมูลบัญชีธนาคารและการเงิน ข้อมูลคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่นใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก บริษัทจะไม่ร้องขอหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ถ้าเราพบว่าเราได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้เจตนา เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออกจากระบบเก็บข้อมูลของ เราทันที อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยตรงและเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในระหว่างการประกอบกิจการตามปกติ เราจะไม่จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม ประวัติทางการแพทย์ ฐานะทางการเงิน เป็นต้น เมื่อจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งเพื่อดำเนินการประเมินและการประมวลผลโดยสมัครใจ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยอาจผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

บริษัทเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ท่านจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่บริษัทได้รับนั้น จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยบริษัทจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทในเครือของบริษัท และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่
 • บริษัทได้รับความยินยอมจากท่าน
 • การให้ข้อมูลเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมตามที่ท่านประสงค์
 • การให้ข้อมูลแก่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau) ที่บริษัทเป็นสมาชิก
 • การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

การใช้ข้อมูลของท่าน

ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากท่าน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการออกผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมทั้ง การจัดกิจกรรมรายการส่งเสริมการตลาดของบริษัท บริษัทจะรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้แล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของท่าน มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทได้ตลอดเวลา
 • การรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการบริษัททางอินเทอร์เน็ต
 • ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Phishing
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตคือ เรื่องความปลอดภัย ดังนั้นผู้ใช้บริการควรจะทำการป้องกันบัญชี และข้อมูลส่วนตัวของตนเองให้อยู่ในที่ปลอดภัยมากที่สุด
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการก่ออาชญากรรม และการโจรกรรมข้อมูล บริษัทจึงได้ลงทุนเป็นจำนวนเงินหลายล้านบาทในแต่ละปีเพื่อเทคโนโลยีที่ดีขึ้น รวมทั้งการอบรมบุคลากรและกระบวนการพิสูจน์ตัวตนของผู้ทำการรายการเพื่อป้องกันการล่อลวงหรือการฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามคำเตือนของบริษัทเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลของตัว ท่านเองในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต โปรดจำไว้เสมอว่าการป้องกันข้อมูลอย่างเหมาะสมเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท