LX

LX 125 I-GET
เริ่มต้น 89,400 บาท
หรือดาวน์เริ่มต้นที่ 4,470 บาท
LX 125 I-GET 10TH ANNI
เริ่มต้น 91,900 บาท
หรือดาวน์เริ่มต้นที่ 4,595 บาท

S

S 125 I-GET
เริ่มต้น 98,900 บาท
หรือดาวน์เริ่มต้นที่ 4,945 บาท

PRIMAVERA

PRIMAVERA 150 I-GET ABS
เริ่มต้น 127,400 บาท
หรือดาวน์เริ่มต้นที่ 6,370 บาท
PRIMAVERA S 150 I-GET ABS
เริ่มต้น 129,900 บาท
หรือดาวน์เริ่มต้นที่ 6,495 บาท
(Primavera) Red
เริ่มต้น 144,900 บาท
หรือดาวน์เริ่มต้นที่ 7,245 บาท
PRIMAVERA SEAN WOTHERSPOON
เริ่มต้น 179,900 บาท
หรือดาวน์เริ่มต้นที่ 8,995 บาท

SPRINT

SPRINT 125 I-GET ABS
เริ่มต้น 109,900 บาท
หรือดาวน์เริ่มต้นที่ 5,495 บาท
SPRINT 150 I-GET ABS
เริ่มต้น 132,400 บาท
หรือดาวน์เริ่มต้นที่ 6,620 บาท
SPRINT S 150 I-GET ABS
เริ่มต้น 134,900 บาท
หรือดาวน์เริ่มต้นที่ 6,745 บาท
SPRINT 150 I-GET 10TH ANNI
เริ่มต้น 149,900 บาท
หรือดาวน์เริ่มต้นที่ 7,495 บาท

GTS

GTS SUPER 150 I-GET ABS
เริ่มต้น 157,900 บาท
หรือดาวน์เริ่มต้นที่ 7,895 บาท
GTS SUPER SPORT 300 ABS (HPE)
เริ่มต้น 215,900 บาท
หรือดาวน์เริ่มต้นที่ 10,795 บาท
GTS SUPER TECH 300 ABS (HPE)
เริ่มต้น 234,900 บาท
หรือดาวน์เริ่มต้นที่ 11,745 บาท

SEI GIORNI

SEI GIORNI II EDITION 300 HPE
เริ่มต้น 234,900 บาท
หรือดาวน์เริ่มต้นที่ 11,745 บาท