กิจกรรม Piaggio Medley Demo Ride

PIAGGIO MEDLEY DEMO RIDE

43131404_2151770008191312_5989527688946122752_n

      มาลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับรถสกู๊ตเตอร์พิอาจิโอมูลค่ากว่าแสนบาทฟรี!! ไปขี่แบบสบายๆ และมีสไตล์ยิ่งกว่าเคย เพียงคุณเข้าร่วมทดสอบรถสกู๊ตเตอร์พรีเมี่ยม Piaggio Medley 150 ABS ที่มาพร้อมเอกลักษณ์แห่งอิตาเลียนดีไซน์และสุดยอดเทคโนโลยี โดยทำตามกติกาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน ก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีจากแคมเปญ Piaggio Medley Demo Ride แล้ว ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2561 ที่ตัวแทนจำหน่ายเวสป้าที่ร่วมรายการทั้ง 10 แห่ง

กติกาในการร่วมชิงรางวัล
1. ร่วมทดสอบรถสกู๊ตเตอร์ Piaggio Medley 150 ABS ที่ตัวแทนจำหน่ายเวสป้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 10 แห่ง https://bit.ly/2QfuA7s ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561
2. ถ่ายรูปคู่กับรถสกู๊ตเตอร์ Piaggio Medley 150 ABS แล้วกรอกแบบสอบถามออนไลน์พร้อมรับของที่ระลึก
3. แล้วรอลุ้นเป็นผู้โชคดีรับรางวัลรถสกู๊ตเตอร์ Piaggio Medley 150 ABS Special Edition สีเงินด้าน จำนวน 1 คัน มูลค่า 127,900 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในเพจเฟซบุ๊ก Piaggio Society Thailand ในวันที่ 16 มกราคม 2562

เงื่อนไขการรับรางวัล
• ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจได้ โดยต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วนทุกรายการมาแสดง คือ (ก) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุด (ข) ทะเบียนบ้านตัวจริง และสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุด
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อรับรางวัลได้ที่บริษัทฯภายใน 30 วัน นับแต่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากไม่มารับรางวัลตามกำหนดหรือแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ขอรับรางวัล ทางบริษัทฯถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อไป
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับลูกค้าที่กรอกแบบสอบถามออนไลน์ครบถ้วนถูกต้องและมีหลักฐานครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น
• รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าทะเบียนรถจักรยานยนต์ ค่าโอน ค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการจดทะเบียนด้วยตนเอง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการแลกรับของรางวัล หากทางบริษัทฯมีข้อสงสัยในการร่วมกิจกรรม
• บริษัทฯมีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และหรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯเห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆแก่ผู้โชคดี
• พนักงานและครอบครัวของบริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงพนักงานและครอบครัวของตัวแทนจำหน่ายเวสป้าและพิอาจิโอทั่วประเทศและเอเจนซี่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• บริษัทฯจะจับรางวัลผู้โชคดีในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น. ณ บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 16 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/PiaggioSocietyThailand
• ผู้ร่วมรายการถือได้ว่าตกลงยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ
• คำขอใบอนุญาต พ.น.1/36 เลขที่ 378/2561 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

กรุณาศึกษากติกาการร่วมชิงรางวัลและเงื่อนไขโดยละเอียดได้ที่: https://bit.ly/2DJq0gg

Back to mainpage

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย